NCPN Nieuws

Woensdag 1 November 2018

NCPN en Gemeentebelangen Heiloo
slaan handen ineen

De gemeenteraadsfracties van de NCPN Heiloo en Gemeentebelangen Heiloo gaan vanaf 1 november 2018 samen verder als één fractie onder de naam Gemeentebelangen Heiloo.

Met het overlijden van Willem Gomes heeft de NCPN Heiloo niet alleen haar bevlogen, strijdbare en bezielende fractieleider verloren, maar ook haar identiteit.

Willem Gomes was vanaf de oprichting lid van de NCPN. In zijn streven naar een rechtvaardige wereld paste het communisme. Maar het communisme paste niet bij vele van zijn kiezers; zij kozen voor Willem. Omdat hij zich oprecht voor hen inzette, aanspreekbaar was  en zaken bespreekbaar durfde te maken.

Met Willem Gomes verliest de NCPN Heiloo haar communistische ideologie en identiteit, maar niet haar sociale bevlogenheid. Het verkiezingsprogramma van de NCPN Heiloo en haar doelen staan nog fier overeind.  De fractie blijft zich hiervoor inzetten. Voor al die kiezers die op Willem hebben gestemd.

De fractie is echter klein en mist de jarenlange ervaring van Willem Gomes. Daarom heeft de NCPN Heiloo fractie contact gezocht met de fractie van Gemeentebelangen Heiloo, de fractie die zowel  wat betreft het verkiezingsprogramma, als wat betreft de doelen en aanpak nauw aansluit bij waar Willem Gomes zich vanaf  2002 voor heeft ingezet.

Beide gemeenteraadsfracties zetten zich in voor een sociaal rechtvaardige, groene en duurzame samenleving. Voor het op peil houden van de sociale en culturele voorzieningen. Voor meer kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt.  Beide fracties  zijn geen voorstander  van megalomane projecten ten koste van de inwoners, zoals het BUCH-samenwerkingsverband en de Afslag A9.

De fracties van Gemeentebelangen Heiloo en de NCPN Heiloo stellen het leven van mens en dier centraal en vinden een gezond en groen  leefmilieu belangrijk.  Beide fracties willen zich bij uitstek inzetten voor de belangen van de inwoners van Heiloo, mens en dier.

Daarom hebben beide fracties besloten om per 1 november 2018 onder de naam Gemeentebelangen Heiloo samen verder te gaan in de gemeenteraad van Heiloo.

Om verder te gaan op de mooie weg die Willem Gomes in 2002 heeft ingezet.


Woensdag 12 september 2018

Afscheid van Willem Gomes

Met grote verslagenheid nemen wij afscheid van Willem Gomes, onze kameraad en groot voorvechter tegen onrecht en sociale wantoestanden. Een gevoelsmens die zijn eigen weg bewandelde, kritisch, gedreven en oprecht.

Rijdend door Heiloo, op zijn rode fiets, nam hij zijn taak als raadslid zeer serieus. Hij was daar altijd mee bezig, dan weer met het redden van oude bomen, of met de strijd tegen de afslag A9 bij Heiloo en de geldverkwistende ideeën die zijn politeke “vrienden” van plan waren te realiseren.
De wereld waarin hij rondfietste  was niet altijd de zijne. In zijn wereld was er respect voor de dieren, was er veel meer aandacht voor cultuur, fantasie en spiritualiteit. Dat was in schril contrast met de “echte” wereld, hetgeen hem bijzonder strijdbaar maakte in zijn drang naar rechtvaardigheid.

Willem bedankt voor wie je was, een vrije geest, een inspirator, onderzoekend en kwetsbaar, weerbaar met open vizier, gedreven en sociaal. We zullen je missen!

Jos Kraakman,
namens de NCPN

De  condoleance voor Willem Gomes vindt plaats op dinsdag 18 september
tussen 18:30 en 20:30 uur in de Ter Coulster kerk aan de Holleweg in Heiloo.


Mei 2018
Correspondentie met
raadslid mevr. C.W.M. konijn


Januari 2018
Heiloo wil veiliger
worden voor vrouwen


December 2017
De NCPN  wil helderheid
over schuldenlast Heiloo

DOWNLOAD tekst


November 2017
Publicaties over fusie Buch gemeenten

13 november 2018
19 januari 2015

DOWNLOAD


Oktober 2017

Advertentie in de Uitkijkpost:
Afslag A9 Heiloo
grote ramp voor Heiloo!

DOWNLOAD


April 2017

Bezwaarschrift /Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

DOWNLOAD Bezwaarschrift /Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

Maart 2017

BELANGRIJK NIEUWS VOOR HEILOO

De NCPN vindt de behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan
Aansluiting A9 in de vergadering van de Commissie
leesverder


November 2016

Ncpn tegen wijziging Zandzoom

leesverderleesverderleesverder


Oktober  2016

Afslag A9 Heiloo een debâcle voor Heiloo!

De NCPN heeft het college in mei 2016 opgeroepen om de

Realisatie Overeenkomst Aansluiting A9 NIET te tekenen omdat het nut en de noodzaak van deze aansluiting niet zijn vastgesteld.

 NU IS DUIDELIJK DAT:

de Aansluiting A9 meer zal kosten dan de begrootte € 33 miljoen vanwege een apart aan te leggen fietsbrug (€ 1,2 miljoen), de Reconstructie Kanaalweg (€ 2,8 miljoen) en de aanpassing van het onderliggend wegennet (€ ?? miljoen). Tot op heden heeft het college van Heiloo nog geen inzage gegeven in de totale kosten en risico’s van de Aansluiting A9, ondanks meerdere “Wet Openbaarheid Bestuur”-verzoeken van raadsleden en inwoners.

 – nut en noodzaak van de Aansluiting A9, als dit er al was, nog verder zijn afgenomen, nu ruim twee derde van het bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar uit de markt wordt gehaald en de STEC Groep het college van Heiloo adviseert om ook ruim de helft van  de Boekelermeer Heiloo uit de markt te halen (Advies van 2014).
Het college van Heiloo negeert dit advies omdat men een positief effect van de Aansluiting A9 verwacht. Alkmaar heeft al jaren een aansluiting A9 en daarvan is overduidelijk geen positief effect geconstateerd! 

de financiële basis voor de Aansluiting A9 weggeslagen is, want volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) moet Heiloo de Aansluiting A9 (kosten € 8,5 miljoen, exclusief fietsbrug en Kanaalweg) betalen uit de verkoop van bedrijfskavels in de Boekelermeer (verlies bijna € 4 miljoen) en de verkoop van woningen in Zuiderloo (verlies bijna € 5 miljoen) en Zandzoom  (geschat verlies ruim € 10? miljoen). Onmogelijk!
Het totale ONS-gat (exclusief fietsbrug, Kanaalweg en aanpassen onderliggend wegennet) bedraagt zo’n € 28 miljoen! 

om het ONS-gat te dichten wil het college van Heiloo de woning-dichtheid in de nieuwe wijken verhogen naar 25 woningen per hectare en minder bouwen in het sociale / starters segment.
De NCPN is van mening dat het college zich ook tav. de nieuwe wijken moet houden aan het overeengekomen woonbeleid, namelijk  40% van de nieuwbouw te bestemmen voor sociale woningbouw cq. woningen tot € 225.000. 

om het ONS–gat te dichten heeft Heiloo in 2016 de verliesvoorziening verhoogd van
€ 9,2 naar € 9,5 miljoen, maar dat is overduidelijk onvoldoende om het verlies van circa € 20 miljoen te compenseren, zodat het college de Algemene Reserves zal moeten aanspreken en/of de gemeentelijke belastingen (OZB) zal moeten verhogen.
De Algemene Reserves van Heiloo bedroegen in 2010 nog  € 27 miljoen, sinds 2014 bedragen de Algemene Reserves nog geen € 10 miljoen;  te weinig om met de verliesvoorziening het ONS-gat te financieren!

 – niet alleen de ONS zorgt voor tegenvallers;  er zijn ook forse tegenvallers uit de fusie met Bergen, Uitgeest en Castricum, het samenvoegen van de ICT (ruim € 4 miljoen ) en op sociale zaken (€ 0,5miljoen) en uit de recente uitspraak van de Raad van State die het deelplan De Linde / Zuiderloo heeft afgekeurd.
Al deze tegenvallers komen grotendeels ten laste van de Algemene Reserves die door dit college steeds verder worden uitgehold, waardoor een onverantwoord zware wissel op de toekomst wordt getrokken! 

En nog steeds is er geen integraal, samenhangend Verkeersplan Heiloo en nog steeds is niet bekend wanneer, waar en hoe de 16 hectare natuur die voor de Aansluiting A9 wordt opgeofferd, gecompenseerd wordt!

Waarvoor? Voor luttele minuten tijdwinst voor wie?
Dat is nooit onderzocht! Voor een zieltogend bedrijventerrein? Dat grotendeels leegstaat en geschrapt wordt!  Wat is het nut en de noodzaak van deze miljoenenverspilling, verloedering van het landschap en vernietiging van het groene karakter van Heiloo?

Reactie van het college op de miljoenen verliezen?
“Geen commentaar”
(wethouder Dellemijn in de Alkmaarsche Courant  7 oktober 2016)


20 juli 2016

Informatie chemtrails

leesverder


23 maart 2016

3 december 2015

Vragen bij Raadsvoorstel Aansluiting A9

leesverder  leesverder


7 oktober 2015

Brief Vergadering Gemeenteraad
Vetrek van Cor de Boer naar HEILOO 2000

leesverder


12 september 2015

OPEN BRIEF aan Heiloo 2000 en Cor de Boer

leesverder


27 Mei 2015

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9

leesverder


6 Mei 2015

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9

leesverder  leesverder


April 2015

Waarom de afslag A9 in Heiloo er NIET moet komen!

Van de 22600 inwoners behoort het grootste en groeiende deel niet (meer) tot de beroepsbevolking. Van de beroepsbevolking  reist een groot deel voor het werk niet naar de Randstad. Van degenen die wel naar de Randstad reizen,  pakt  het merendeel de trein. Goed voor het milieu; daarom wordt het gebruik van de trein al jaren gestimuleerd! Het college van Heiloo gaat hier dwars tegenin met haar charme offensief voor de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Hoe vaak staat u in de file met de auto richting Randstad in de regio Heiloo?

Heiloo een levendig dorp? Niet als het aan het college ligt! Het college bezuinigt vanwege de kosten van de A9 juist op sport, cultuur en groen! In de structuurvisie 2030 staat dat mensen een groene omgeving wensen en het dorpse karakter van Heiloo willen behouden.

En die vraag naar woningen? Valt erg tegen, want inmiddels worden er veel minder dan de geplande 2400 woningen gebouwd in Zandzoom en Zuiderloo. En bovendien veel later dan gepland  vanwege het gebrek aan kopers!

En die werkgelegenheid? Ach, er staan nog zoveel panden te koop en te huur op bedrijventerreinen zoals de Oosterzij, de Oude Werf en de Boekelermeer. De bedrijven die er zich recent gevestigd hebben, komen uit Heiloo zelf of de regio. Dat is dus niets meer dan verplaatsen van werkgelegenheid. Zelfs Kaptein verhuist alleen,  met oude medewerkers en al, en levert geen extra werkgelegenheid op.

Dan nog die verkeersspreiding.  In een NIET openbaar verkeersrapport staat dat over de toch al overbelaste Stationsweg MET de aansluiting A9 per etmaal 9600 motorvoertuigen rijden. Ruim 2000 meer dan ZONDER afslag (7500)! Dát geeft files!  Ook over de Kanaalweg  en de Vennewatersweg gaan MET de aansluiting A9 meer motorvoertuigen dan ZONDER; op de Kanaalweg bijna 4000 meer per etmaal en op de Vennewatersweg ruim 1000! Ook op het Malevoort en de Zeeweg neemt het aantal toe met resp. 100 en 400. Alleen de Kerkelaan en de Kennemerstraatweg profiteren. En dan hebben we het nog niet over alle verkeersaanpassingen en wegafsluitingen zoals de afsluiting van de Kapellaan. Zodat het vrachtverkeer voor Holland Blumen, GP Groot, Van der Steen en de bussen voor de OLV Kapel via de Hoogeweg moeten. Die nu notabene net fietsstraat voor scholieren is geworden! Is dit om deze bedrijven daar het ondernemen onmogelijk te maken en naar de Boekelermeer te krijgen?

In het rapport staat zwart op wit dat de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo leidt tot 1000 MEER verkeersbewegingen dwars  door Heiloo. En dus meer CO2 uitstoot!

Samenvattend kunnen we zeggen dat de aansluiting van Heiloo op de A9 dus GEEN verbetering betekent van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van ons dorp.

NCPN

Willem Gomes

 


november 2014

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9
leesverder


oktober 2014

Het politieke spel, onderwerp: kunstgrasveld HSV
HSV < > GEMEENTE
leesverder


30 september 2014
– informatie over effect van straling
– NCPN bijdrage op de avond
– Onjuiste of geen berichtgeving

Informatieavond C2000 mast
leesverderleesverderleesverder


september 2014

De briefwisseling tussen de NCPN en de Gemeente.
Kosten NIET aanleggen afslag A9
leesverder


september 2014

De briefwisseling tussen Gemeente en Provincie.
Planvoorbereiding aansluiting A9
leesverder

 

Antwoord van de Provincie.
Heiloo Haalt Bakzeil bij Provincie

leesverder


september 2014

Zeg NEE tegen de extra afslag A9 bij Heiloo!

leesverder

 


september 2014

NCPN petitie voor referendum

Woensdag 10 september 2014 De lokale politieke partij zoekt steun om in onze gemeente tot een volksraadpleging te komen. 

Een referendum is een volksraadpleging waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een bepaalde kwestie. Landelijk en in de meeste gemeenten kan er op verzoek van inwoners, mits voldoende in aantal, een referendum worden gehouden.

“In Heiloo kan dat tot op heden niet. Reden: Heiloo beschikt niet over de vereiste Referendum Verordening die de gang van zaken rond een gemeentelijk referendum regelt”, weten de mensen van NCPN Heiloo.

Pogingen
Volgens de partij zijn alleen dit jaar al drie pogingen gedaan om een verordening in te stellen. Deze stuitten telkens op tegenstemmen van de coalitiepartijen in de gemeenteraad. “Zo onthouden de coalitiepartijen de inwoners van Heiloo stelselmatig de mogelijkheid om hun stem te laten horen over belangrijke zaken die hen sociaal, financieel of op andere wijze hard raken.”

Men wil graag dat inwoners zich kunnen uitspreken over extra taken, lasten en bezuinigingen. Nog dit jaar wil men een referendum houden. Daartoe is een petitie opgesteld waarin de gemeenteraad wordt gevraagd de verordening mogelijk te maken. Voor wie graag een referendum wil, de petitie ondertekenen kan hier


mei 2014

Brievenwisseling NCPN > Gemeente Heiloo
Onderwerp: HVC, Structuurvisie en Kavels Kaptein


maart 2014

Oproep aan de inwoners van Heiloo

U heeft allen via de pers kunnen vernemen dat de gemeente Heiloo moet bezuinigen vanwege “minder bijdragen uit het gemeentefonds” en “tegenvallende grondexploitaties in Heiloo”. Hoezo, minder bijdragen uit het gemeentefonds. Deze is gestegen van € 16 miljoen euro in 2013 naar € 16,4 miljoen in 2014. Pas na 2014 treedt een daling in naar € 16 miljoen euro.

Wanbeleid op grondexploitaties
Dus deze bezuinigingen zijn puur te wijten aan het wanbeleid op grondexploitaties, zoals dit door diverse colleges is gevoerd. Colleges bestaande uit Heiloo 2000 (voor een beter Heiloo!), PvdA (voor een sociaal Heiloo!), CDA (samen delen, samen doen!) en VVD (Heiloo, een toekomstbestendig dorp!)

Niet alleen heeft het College de bekendmaking van de kosten van dit wanbeleid over de gemeenteraadsverkiezing heen getild, ook eist het college van gemeenteraad- en commissieleden dat zij deze kosten GEHEIM houden!

De NCPN, de enige partij die tegen dit beleid heeft gestemd, vindt dat u als kiezer recht heeft op de juiste cijfers. Bij deze! De totale verliezen op grondexploitaties van Heiloo bedragen € 11.2 miljoen. Daarnaast is voor € 5,5 miljoen geïnvesteerd in Zandzoom. Opbrengsten hiervan tot nu toe € 0!
Alles bijeen is dus € 16,7 miljoen euro de grond in geboord!

Nu betalen we € 1,6 miljoen euro rente per jaar uitgaande van een rekenrente van 3,2%. Wat als de rente boven de 3,2% stijgt? Wat als de Afslag van de A9 (€ 14 miljoen) duurder uitvalt? Wat als er meer infrastructurele aanpassingen nodig zijn (spoortunnel € 10 miljoen)?  Wat als Heiloo hiervoor aangewezen is op een voorfinanciering die nog meer rente kost én afgelost moet worden? Nog meer ontslagen! Nog meer bezuinigingen! De sporthal, het zwembad, het Beestenboetje, de bibliotheek, de muziek-en dansschool, de openbare ruimte, het gemeentegroen, monumenten, etc. betalen het gelag!

Bedankt hoor, College en gemeenteraad!

Geheimhouding, bezuinigingen, ontslagen, wij zijn als burgers niet op ons achterhoofd gevallen. Waarom deze maatregelen niet voor de verkiezingen bekend gemaakt?

Wij wensen de 12 ontslagen medewerkers en hun gezinnen heel veel sterkte bij het vinden van een nieuwe baan in deze barre tijden op de arbeidsmarkt!

En wilt u reageren, heeft u problemen met de gemeente of wilt u blijk geven van uw verontwaardiging en ongenoegen over deze gang van zaken, mail ons via ncpnheiloo@gmail.com

Wij gaan er mee aan de slag!

Willem Gomes, Cor de Boer, Jan de Boer, Hans Bolten.Hiernaast de ingezonden brief

klik op brief voor vergroting >

REACTIE VAN DE NCPN
OP INGEZONDEN BRIEF

Beste mevrouw Wuijster

Wat een ongenuanceerd verhaal in de Uitkijkpost van deze week. Mensen bang maken met achterhaalde meningen/feiten uit de periode van de Koude Oorlog. Ook van onze bondgenoten, Amerikanen etc, kunnen we dit soort verhalen vertellen . (Korea,Vietnam,Irak,Afghanistan etc). Bovendien speelt u erg op de man. Bij voetbal verdient zoiets de rode kaart. Waarschijnlijk bent u bang dat uw partij (VVD) het gaat afleggen tegen de NCPN. Misschien wel of misschien ook niet, maar mensen bang maken, personen beschadigen, is niet van deze tijd.

Burgers zijn verstandig genoeg om verder te kijken dan hun (VVD)neus lang is.

Toen ik uw ingezonden stuk las dacht ik meteen:

‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’

Hans Bolten
No.4 op lijst NCPN


Hieronder een link naar www.vrijspreker.nl.
Onderwerp: De Nieuwe Communistische Partij Nederland:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/02/nieuwe-communistische-partij-nederland-ncpnPersbericht uit het Trouw

Persbericht NCPN in het NHD