NCPN Nieuws mei 2013

NCPN-nieuws
gepubliceerd inde Uitkijkpost

In het verslag in de Uitkijkpost dd. 6 maart door Roelof Bos onder de kop ‘Tumult over nieuw zwembad in de Zandzoom’ lees ik: “Gomes was heus niet de enige die dit voorstel afwees omdat het College beter de hand in eigen boezem kon steken. Maar de toon die Gomes gebruikte wasongekend. Ik bespaar mijn lezers een verdere beschrijving, enz.” Ik heb mij tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 maart luid en duidelijk verdedigd tegen de door het college naar mij geuite beschuldiging dat ik uit een openbaar stuk uit de school had geklapt dat één van de eventuele vestigingsplaatsen aan het Vennewater zou zijn. Ik heb Roelof Bos aangesproken over zijn gedane opmerkingen dat mijn toon ongekend was en dat hij zijn lezers een verdere beschrijving bespaarde.

Bos maakte mij verdacht! Hij gaf toe hiermee te ver te zijn gegaan. In de vaak nogal saaie gemeenteraadsvergaderingen wordt het al heel snel negatief uitgelegd wanneer je je met krachtige stem en gevoel verdedigt tegen onterechte aantijgingen. Emotie mag niet in de politiek, dat is niet netjes! Absurd. Gomes werd dus ten onrechte in de Uitkijkpost negatief belicht. Nu de Uitkijkpost van 15 mei j.l. Hierin het verslag van de gemeenteraad van 13 mei.

Het belangrijkste onderwerp van die vergadering was dat er op de Ypesteinerlaan een 44 meter hoge C2000 zendmast dreigt te worden geplaatst. Na eerder thuis bij de initiatiefnemers van de aktiegroep C2000 JA, MAAR NIET HIER te hebben overlegd (en dat als enige fraktielid) heeft Gomes namens de NCPN de belangen voor de gezondheid van de bevolking vanwege de gevaarlijke straling in genoemde raadsvergadering verdedigd. Maar hier doet zich weer opnieuw een opvallende situatie voor in de verslaglegging. De voor Roelof Bos ingevallen DIRK JAN KAAN, die zich afgestudeerd journalist noemt geeft blijk van een: ONGEHOORD STAALTJE VAN POLITIEKE EN JOURNALISTIEKE PARTIJDIGHEID Gomes heeft van zijn spreektijd gebruik gemaakt om zich tot de VVD en het college te wenden. Totaal in 8 minuten, verreweg de meeste tijd in verhouding met de inbreng van andere frakties. Dirk Jan Kaan had zeker net een black-out tijdens Gomes zijn verhaal, want met GEEN WOORD is zijn bijdrage in Kaans verslag opgenomen. EEN GROVE SCHANDE!! Een korte inbreng van mevr. Beens (CDA) staat wel vermeld, zo ook van raadslid Hemminga (PvdA) die het college verweet slecht te communiceren met de bewoners. Ik heb al diverse aanwezigen op de genoemde gemeenteraadsvergadering gesproken, die het totaal ontbreken van het door mij gezegde, ongehoord, belachelijk en partijdig vinden en Kaan zeer onkundig noemen. En terecht.

Ook heb ik kaarten ontvangen van bezoekers van de vergadering met dank voor mijn optreden!! Omdat Kaan het niet nodig vond om één woord van Gomes zijn betoog in de Uitkijkpost te vermelden, volgt hier de VOLLEDIGE TEKST van de door Gomes uitgesproken bijdrage: Ik richt me eerst tot de VVD. Ik ben zeer verbaasd over de motie van de VVD. Ik zal deze motie steunen, maar ik heb kritiek op hun handelwijze. Ik lees geen woord over STRALING en de GROTE GEVAREN voor de VOLKSGEZONDHEID, woorden die het aktiecomité ‘C2000 ja, maar niet hier’ terecht wel noemt. Ik lees o.m.: – dat plaatsing van de zendmasten een forse beeldverandering veroorzaakt in de woon- en leefomgeving. – de huizenprijzen dalen in de nabijheid van een zendmast. – er t/m 26 april geen communicatie door het college met de bewoners is geweest, – roept het college op krachtig bij de Meldkamer Diensten Centrum aan te dringen om een bewonersavond te organiseren. – het oproepen aan het college om de Meldkamer te vragen de werkzaamheden stil te leggen totdat een objectieve informatie en raadspleging van de bewoners heeft plaatsgevonden ALLEMAA L MOOI , MAAR WAAROM KOMT DE VVD NU PAS MET ZO’N MOTIE? DE VVD IS 8 JAAR TE LAAT!!! Op 17 november 2005 schreef ik een zeer uitgebreide brief met bijlagen aan het college. In de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van 15 november 2006 heb ik opnieuw uitgebreid aandacht gevraagd aan de andere frakties vanwege de GROTE GEVAREN voor onze GEZONDHEID. Opnieuw geen reaktie. Ook niet van de VVD!! Ik noemde de grote toename in o.m. Duitsland en Israël van KANKER binnen een straal van 400 meter van een zendmast. Ik hoor mevr. Klein van Groen- Links nog zeggen: ‘Ja, we moeten toch kunnen bellen’. Ja, MOBIEL BELLEN. JE BELT JE ZIEK! En in de Alkmaarsche Courant van 18 november 2006 stond: ”Behalve de NCPN gaat de politiek in Heiloo akkoord met plaatsing van UMTS-masten. GEEN ENKELE PARTIJ NAM MIJ SERIEUS.

Nu komt de VVD dus na 8 jaar en wil de indruk wekken zich op te werpen voor de gezondheid van de burgers inzake zendmasten met antennes. Waarom VVD, golden de kritische geluiden die u nu laat horen niet voor de andere wijken in ons dorp met vele duizenden inwoners die al vele jaren het slachtoffer zijn van de gevaarlijke straling van de UMTS/GSM antennes? Daar wil ik antwoord op! Ik weet van inwoners van Vrieswijk en Boekenstein die echt ziek zijn van die straling, en lijden aan slecht slapen, misselijkheid, duizeligheid, geluiden in het oor en concentratieproblemen. Ik wacht het antwoord van de VVD af. En toen kwam het antwoord van de woordvoerder van de VVD de heer van Beek ‘TOE N ZAT IK NOG NIE T IN DE GEMEENTERAAD’ Gomes reageerde met de opmerking: Maar de VVD wel. En dan doet de VVD er het zwijgen toe. Conclusie: Een waarlijk briljante filosofische opmerking van de heer van Beek. De VVD’ers bijten liever hun tong af om b.v. te antwoorden: ja, meneer Gomes, we waren toen nog niet zover om de grote gevaren van de straling voor geest en lichaam in te zien. De VVD zal nooit eerlijk antwoord geven. Of zou de VVD nu pas met een motie komen om een zendmast van C2000 te willen verplaatsen omdat die mast ook vlak naast de golfbaan is gepland? De VVD-motie werd unaniem ondersteund. Behoudens de NCPN hebben de andere partijen in de gemeenteraad zich ook nooit verzet tegen de plaatsing van de UMTS/GSM masten met tientallen antennes in ons dorp. Nu richt ik me tot het college. Het college zal zich weer – let maar op – opstellen dat ze geen inspraak heeft in het voorkomen van zendmasten met straling. Ik heb vernomen dat er eerst een andere plek aan de Ypesteinerlaan was voortbestemd door de Meldkamer Diensten Centrum, maar door het gemeente is afgewezen en dat daarvoor in de plaats de huidige plek is aangewezen. Is dat juist? Zo ja, dan heeft de gemeente dus wel inspraak. En had die eerder geplande plek iets te maken met huizenbouw? En waarom moeten er weer gezonde bomen worden vernietigd? En hoeveel geld ontvangt de gemeente voor die C2000 mast? We leven niet in een democratie, maar in een dictatuur van de industrie, in dit geval van de machtige KPN, Vodafone en andere providers. In Zweden worden door straling veroorzaakte gezondheidsklachten erkent en ontvangen slachtoffers een uitkering en kunnen in speciale stralingsvrije gebieden wonen. HET COLLEGE GELOOFT NOG HEI LIG IN DE VOORSTANDERS DIE MILJARDEN VERDIENEN AAN HET ONDERMIJNEN VAN DE GEZONDHEID VAN MENS, DIER EN MILIEU.

Op 7 november 2005 zei voormalig wethouder Daas van Heiloo2000 tijdens de gemeente raadsvergadering inzake de begrotingsvoorstellen: ‘Er zal van de kant van het college GEEN toestemming tot plaatsing van masten voor UMTS/ GSM antennes worden verleend zolang niet bekend is of hier medische gevolgen voor de inwoners aan verbonden zijn’. – Op het Rosendaal zijn op 21 december 2005 3 antennes bijgeplaatst. – In de Stetlaan zijn op 1,12, en 22 september 2006 15 antennes bijgeplaatst. – Aan de Zeeweg zijn op 23 februari 2006 nog 6 antennes in masten geplaatst. Hoe verhoudt zich dat met de opmerking van Daas ? Het college onder aanvoering van burgemeester Romeyn is een groot voorstander om de bevolking te bewegen mee te denken hoe ons dorp er in 2030 moet uitzien en dat onder de slogan: DE TOEKOMST MAKEN WE SAMEN, alsof dat te voorzien valt over 17 jaar!! Het college kan beter haar krachten en status inzetten om de Heilooënaren NU te behoeden voor de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de zeer gevaarlijke stralingen die ons dag en nacht omringen en in dringen in ons lichaam zodat we nog gezond 2030 kunnen halen! Hierbij een dringend verzoek aan het college STOP NU met het zich VERSCHUILEN NIETS te kunnen doen.

Ga op de barricaden samen met de bevolking en verzet u tegen de dictatuur van de providers en de regering. De regering heeft in 2000 miljarden guldens van de providers ontvangen door de rechten voor het plaatsen van de masten met antennes aan hen te verkopen!! (voor vervolg zie pagina hiernaast) Vanwege diverse nare ervaringen op 4 juli jl. heeft het NCPN-raadslid Willem Gomes de op die avond gehouden gemeenteraadsvergadering spijtig genoeg niet kunnen bijwonen om zijn reactie te geven op de door het College voorgestelde bezuinigingen. Hierbij alsnog een aantal reacties van de NCPN. Het College is een heel nederig en gewillig dienaar inzake de bevelen die vanuit Brussel via Den Haag ook de gemeente Heiloo worden opgelegd. De NCPN is al vanaf het begin van de bezuinigingsdrift TEGEN DE DIEFSTAL op de bevolking geweest. Er is geld zat in Nederland. Het wordt alleen verkeerd verdeeld en besteed. Miljoenen euro’s worden dagelijks besteed aan Afghanistan. Totaal zinloos. Het fiasco met de Fyra-treinen kost honderden miljoenen na al de ellende met de Thalys. Corrupte banken werden met 30 miljard euro belastinggeld op de been gehouden. Een regering die tientallen JSF-jagers aanschaft à 90 miljoen euro per stuk terwijl er geen geld is voor de verzorging van de oudere medemens, onderwijs of gezondheidszorg, kunst en cultuur enz. enz. is misdadig! Het College en de andere fracties in de Raad willen een sluitende begroting, maar daardoor zullen onze inwoners, die de raadsleden hebben gekozen, met een steeds groter wordende niet sluitende privébegroting worden geconfronteerd. De NCPN wijst alle bezuinigingen af. In november a.s. stemt de gemeenteraad definitief over de bezuinigingen.

De NCPN zal zich dan weer duidelijk verzetten. Na vele financiële miskleunen te hebben begaan heeft de gemeente nog 10,2 miljoen als algemene reserve. Spreek die reserve dan aan en laat je bevolking niet nog meer bloeden voor de door de kapitalistische machthebbers veroorzaakte crisis. Het College is dus een voorstander van BEZUINIGEN, maar smijt zelf met geld. Een drietal voorbeelden 1. Op 12 maart en volgende dagen is in de Boekelermeer in het BROEDSEIZOEN in opdracht van ambtenaar Touring door de firma Denneman geklepeld. Er zouden twee gegadigden zijn voor de grond waaronder een bollenboer. Bij navraag bij bollenboeren in Heiloo en omgeving bleek dat niemand van hen genoemde grond geschikt vindt voor de bollencultuur. Voormalig wethouder mevr. Schmalschläger heeft Gomes op 21 april jl. vanuit Bilthoven in een telefoongesprek gezegd dat klepelen, waarbij flora en fauna zijn vernietigd, niet nodig was geweest!!l Kosten: 2.465,- euro excl. btw. Op 17 april heeft de gemeente de fa. Waardenburg, die altijd de opdrachtgever in het gelijk stelt, ingehuurd om te laten verklaren dat er geen schade was aangericht en dat het klepelen niet in het broedseizoen zou hebben plaatsgevonden. een grove aantoonbare leugen. En dat voor 1.000,- euro excl. btw voor één dag, MET GELD SMIJTEN DUS!!! 2. Op 4 en 5 juni jl. zijn vier leden van het College naar de jaarvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in de IJsselhallen in Zwolle geweest. Het bezoek aan deze huishoudbeurs voor bestuurders kostte voor anderhalve dag aanwezigheid 595,- euro per persoon, excl. btw. Plus de twee gemaakte overnachtingen heeft dit korte bezoek aan Zwolle de gemeentekas zo’n 3.400,- euro gekost. En dat in deze tijd van extreme bezuinigingen! De NCPN vindt dit met geld smijten. Twee collegeleden waren voldoende geweest. Dan hadden ze bij thuiskomst de andere Collegeleden hun verhaal kunnen doen.

Dat moesten ze nu toch ook doen naar wethouder Ouderkerken die thuis moest blijven als locoburgemeester. Als het VNG-congres al nut heeft opgeleverd voor het functioneren van de afgevaardigden, dan was dat inzake mevr. Schmalschläger voor Heiloo niet meer van nut, maar wellicht voor de gemeente Nuth. Dus, mevr. Schmalschläger had beter thuis kunnen blijven. MET GELD SMIJTEN DUS!!! 3. En dan het bizarre toneelstuk rond de snelheidsremmende maatregelen op de Dors, Ringweg en Ewisweg. Het op 9 kruisingen plaatsen van veel te hoge plateaus, waardoor terecht bij vele weggebruikers (automobilisten, fietsers en bezitters van invalidewagens) grote ergenis is ontstaan. Ongelukken zullen niet uitblijven. Kosten: zo’n 68.000,- euro excl. btw voor de gemeente.

De provincie heeft 35.000,- euro subsidie verleend. Dus totaal meer dan 100.000,- euro!!! En daar bovenop kwam nog die één week durende stunt met de verkeersgeleidende BETONNEN BANDEN op 7 kruisingen. Veel te dicht bij die kruisingen op het asfalt geplakt. Fietsers en automobilisten reden er tegenaan en er noodgedwongen overheen. Kosten De aanschaf bedroeg 7.340,- euro. Het leggen van die betonnen blokken 9.666,- euro. Het verwijderen kostte 5.500,- euro. De NCPN heeft deze bedragen via de Griffie opgevraagd en vernam dat die 5.500,- een schatting was, maar dat het juiste bedrag hiervan niet veel zou afwijken. In een collegeantwoord staat vermeld dat het verwijderen van de scheidingsbanden 1.440,- euro heeft gekost!! Erg onduidelijk dus! Een grote blunder van het Ingenieursburo van de gemeente Heiloo . Er is ook nog een extern adviesbureau ingeschakeld. Ja, zo’n geweldige klus kan je natuurlijk niet alleen bedenken. De kosten van dit externe bureau is de NCPN nog niet bekend. Conclusie.

In een paar maanden tijd heeft de gemeente Heiloo, met instemming van het College, aan zinloze en gevaarlijke activiteiten zo’n 100.000,- euro verbrast!!!

HET IS MAAR DAT U HET WEET NCPN afdeling Heiloo.
Telefoon 072-5334588, De Kandelaar 31

1 thought on “NCPN Nieuws mei 2013

  1. Dit protest vraagt om solidariteit! De NCPN, de nieuwe communistische partij, steunt jullie protest, want dit is het zoveelste bewijs van onwil, onvermogen van het kapitalisme om voor alle mensen die willen werken een redelijk bestaan mogelijk te maken! Let wel met steun van de rechtse politiek.

Reacties zijn gesloten.