NCPN Nieuws febr 2014

NCPN-nieuws
gepubliceerd in de Uitkijkpost

Willem Gomes is sinds maart 2002 raadslid en vertegenwoordigt dus al bijna 12 jaar de NCPN in de Gemeenteraad. Hij stelt zich nu opnieuw verkiesbaar voor de periode 2014-2018. Hij weet zich gesterkt door andere inwoners die op de verkiezingslijst plaats hebben genomen.

Gomes verzet zich al vele jaren tegen de zeer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de straling van de UMTS/GSM masten en sinds vorig jaar zomer tegen de C2000 mast met zenders die in Ypestein geplaatst dreigt te worden.

De NCPN ergert zich aan de houding van het College en speciaal de burgemeester die niet het lef heeft om de regering te vragen waarom er ook boven ons dorp heel vaak chemische stoffen zoals o.m. barium en aluminium worden geloosd vanuit Navovliegtuigen, de zgn. CHEMTRAILS, een GEHEIME ACTIE. De voorstanders stellen dat hiermee het C02 gehalte wordt bestreden. Als dat de waarheid zou zijn, waarom zijn deze vluchten dan GEHEIM? Alle media (schrijvende pers en de TV) zijn verplicht tot zwijgen!!

Heiloo heeft 201 ambtenaren in dienst. Slechts 58 van hen wonen in Heiloo. Dus 143 nemen niet als inwoners deel aan het sociaal- en maatschappelijk leven. De NCPN vindt dit een onjuiste verhouding.

De slechte financiële positie van de gemeente is in grote mate het gevolg van de door diverse topambtenaren gemaakte blunders. Vooral op het gebied van grondzaken. Ze spelen met het geld van de belastingbetalers. Het College dekt deze blunderaars. Ze worden niet ontslagen! Er is geen financiële transparantie. Ook niet naar de raadsleden. Er wordt gegoocheld met cijfers! Tientallen miljoenen euro’s zijn in de grondexploitaties van de Boekelermeer, Zandzoom en Zuiderloo gestopt. VERLIES: 20 miljoen euro (periode 2010-2012).

Het is een grove schande dat het College, na 13 jaar de slachtoffers in Heiloo-Oost te hebben beloofd dat ze een bescherming tegen het verkeersgeluid en het fijnstof van het autoverkeer op de A9 krijgen, nu daarvan afziet. Het totale bedrag van de gemaakte kosten op de Dors, Ringweg en Ewisweg inzake de alleen maar problemen veroorzakende stukken beton (na één week weer weggehaald!!) en de irritante veel te hoge aangebrachte drempels is 122.000 euro KASSA! Genoemde straten waren al voorrangswegen!! DE NCPN VERZET ZICH ALS ENIGE PARTIJ IN DE GEMEENTERAAD TEGEN DE BEZUINIGINGEN.

De andere fracties accepteren kritiekloos de uitbuiting van de arbeidersklasse door de kapitalistische machthebbers die de sociale- en maatschappelijke crisis hebben veroorzaakt. Deze misdadigers zijn er zelf rijker van geworden. De Muziek – en Dansschool moet in volle sterkte kunnen blijven bestaan. Dit geldt ook voor de Bibliotheek. Beiden zijn uitermate belangrijk voor de culturele vorming van kinderen en ouderen. Juist in een crisistijd moeten mensen gevoed blijven met geestelijke waarden! Ook de sportclubs mogen niet belemmerd worden. Terwijl de gemeente er geen geld voor heeft moet en zal de aansluiting op de A9 er doorgedrukt worden (kosten 27 milioen, mogelijk minder door schrappen groenprojecten). Opeenvolgende colleges en ambtenaren hebben dat besloten en willen dus niet toegeven dat het financieel niet kan. De inwoners van Heiloo zijn dan weer het financieel slachtoffer!

De NCPN is vanaf het begin tegen geweest! Het kapitalistische stelsel is failliet door de misdadige praktijken van haar eigen machthebbers. Karl Marx (1818-1883) voorspelde al “Het kapitalisme kent zijn eigen doodgravers”. De heersende kapitalistische elite (bezitters van o.m. de wapen- en olieindustrie) houden niet van delen en forceren crisis en oorlogen om nog rijker en machtiger te worden. Vrede levert in hun ziekelijke denken geen winst op!! Veel burgers worden door het College en diverse ambtenaren niet serieus genomen. Nog steeds worden brieven niet op tijd beantwoord en de antwoorden zijn vaak nietszeggend en niet waarheidsgetrouw.

De regering van PvdA/VVD is misdadig door o.m. 4,5 miljard euro uit te geven aan wapens (JSFjagers), maar heeft zogenaamd geen geld voor b.v. de tragische omstandigheden waarin veel oudere medemensen in tehuizen of nog thuis verkeren, en o.m. voor goed onderwijs en andere maatschappelijke en sociale RECHTEN van de burgers!

De NCPN is tegen het gemeentelijk vernietigen van heggen en struiken. Heiloo wordt daardoor ontsiert. Gras hebben we al genoeg. Het cred o van het College is bezuinigen. Dit legt ze op aan de inwoners. Het College en de andere fracties willen allemaal een sluitende begroting, maar daardoor zullen de inwoners, die de raadsleden hebben gekozen, met een steeds groter wordende NIET SLUITENDE privebegroting worden opgescheept. Het Trefpunt moet als zeer belangrijke ontmoetingsplek voor vele ouderen natuurlijk behouden blijven. Als de politiek zou afhaken zullen veel mensen geestelijk verarmen en vereenzamen. Ook de houding van het College naar de dierenwelzijnsorganisaties is meer dan bedroevend. De gemeente is wettelijk verplicht om voldoende geld te geven. Zo komt o.m. de Dierenambulance jaarlijks 5000 euro te kort. Heiloo is niet thuis, maar wel, door het stupide optreden van leidinggevende ambtenaren, ruim 20.000 euro aan het wegsmijten aan die zeer gevaarlijke betonstroken. Met dat geld hadden alle dierenorganisaties momenteel uit de financiële problemen geweest! De NCPN stemt altijd tegen de hondenbelasting. Er komt jaarlijks zo’n 100.00 euro bij de gemeente binnen. Dat wordt voor een groot deel niet voor honden besteedl De NCPN wil een AUTOVRIJ Stati onsplein.

Winkelend publiek moet ongestoord zonder autoverkeer kunnen lopen. Raadslid Gomes heeft dit reeds in de gemeenteraad gesteld. De kosten van de aanleg van de trottoirs op de Oude Werf bedragen 70.667 euro. Voorbij Karwei loopt daar bijna niemand. Ondernemers ter plekke spreken hier schande over. Wat een bedrag! Maar nog steeds geen trottoir aan de westkant van Het Malevoort waar veel meer mensen gebruik van maken. Een zeer gevaarlijke situatie!

Op een uiterst ongepaste en beschamende manier gaat het College om met een prachtig stuk natuurlijke flora en fauna in de Boekelermeer. Dit zgn. B-gedeelte herbergt schitterende en beschermde soorten dieren en planten. Ondanks dit unieke stuk grondgebied waar de komende 5 tot 7 jaar niet wordt gebouwd, is het College zo halsstarrig om dit gebied diverse keren per jaar voor veel geld te laten klepelen en maaien. Willem Gomes en plaatsgenoten strijden al zo’n 10 maanden tegen de brute wijze waarop het College met de natuur omgaat. Een persoonlijk gesprek met wethouder Dellemijn werd door hem op een uiterst onbeschaafde wijze afgebroken, en ook aan het College gerichte brieven worden niet inhoudelijk beantwoord. In mei vorig jaar nam de gemeenteraad een motie van o.m. de NCPN aan inzake het behoud van bloemen voor de met uitsterven bedreigde bijen. Dan help je de bijen natuurlijk niet wanneer het College steeds dat mooie natuurgebied met de grond gelijk laat maken en in het algemeen overal gras i.p.v. bloeiende bloemen en struiken aanlegt. Aantoonbaar pikt de bevolking de verkwisting van gemeenschapsgeld niet langer getuige het feit dat er in ons dorp in korte tijd de actiegroep HEILOO FINANCIEEL STABIEL en het actiecomité STOP VERKWISTING zijn ontstaan. Als raadslid juich ik deze ontwikkeling toe. Het wordt hoog tijd dat de bevolking, maar ook de raadsleden, een helder beeld krijgen van het financieel beheer door de gemeente van ons belastinggeld. Om die reden overweegt de NCPN om een raadsen quete als controleapparaat te hanteren.

Er zijn nog diverse onderwerpen waar de NCPN natuurlijk een mening over heeft. De komende weken vindt u onze visie hierover in deze krant en andere media.
Het is maar dat u het weet NCPN afd. Heiloo. p/a De Kandelaar 31.
1852 KG Heiloo. tel. 072-5334588
e-mail: ncpnheiloo@gmail.nl